Informace o zpracování osobních údajů pro zákazníky a obchodní partnery

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

tímto dokumentem vás informujeme o podmínkách a okolnostech zpracování vašich osobních údajů ve společnosti AZ KLIMA a.s., IČO: 247 72 631, se sídlem Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 6471. Také vás touto cestou informujeme o zajištění ochrany osobních údajů a vašich právech souvisejících se zpracováním těchto údajů. 

Při zpracování vašich osobních údajů dbáme na soulad s právem Evropské unie, zejména na soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které nabylo účinnosti dnem 25. května 2018 jako přímo účinná právní norma i v rámci právního řádu České republiky, a dále na soulad s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů.

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá. Tato informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“) vysvětluje, jaké osobní údaje společnost AZ KLMA shromažďuje od vás nebo o vás, prostřednictvím komunikace s vámi, v souvislosti s využíváním produktů a služeb, které vám poskytuje. Nebo v souvislosti s jinými obchodními vztahy mezi vámi. Případně jaké osobní údaje získávají od jiných osob nebo zdrojů, a jak tyto údaje používají.

Vedle této souhrnné Informace najdete některé podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů také v dokumentech, které vám poskytujeme v rámci vzájemné komunikace, nebo které se vám zobrazí na internetových stránkách společnosti pro usnadnění a urychlení komunikace s vámi.

Správce osobních údajů

Správcem vašich údajů je společnost AZ KLIMA a.s., IČO: 247 72 631, se sídlem Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 6471.

Slovníček pojmů

cookies

Krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

geolokace

Údaj o geografické poloze mobilu či počítače připojeného k internetu (ať už přesné i na úrovni země).

Koncern ČEZ

Představuje právní vztah mezi více společnostmi Skupiny ČEZ (řízené společnosti), které jsou podrobeny jednotnému řízení ze strany společnosti ČEZ, a.s. (řídící společnost), se kterou díky jednotnému řízení tvoří koncern. Přehled členů Koncernu ČEZ je na webu www.cez.cz

oprávněný zájem

Zájem správce nebo třetí strany například v situaci, kdy subjekt údajů je zákazníkem správce.

osobní údaj

Informace o konkrétním, identifikovatelném člověku.

produkt

Např. dodávka elektrické energie, plynu, nebo služby jako mobilní telefonní a datové služby nebo jiné služby nabízené našimi společnostmi.

profilování

Automatické zpracování vašich údajů sloužící například k analýze či předpovědi vašeho chování v osobním i profesním životě, vaší ekonomické situace a osobních preferencí.

příjemce

Osoba, které jsou předávány osobní údaje.

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ představuje seskupení více společností kolem mateřské společnosti ČEZ, a.s., podnikajících především v oblasti energetiky, propojené s touto mateřskou společností zejména prostřednictvím majetkových účastí. Bližší informace jsou k dispozici na webu www.cez.cz/

služba

Jakákoliv služba, kterou vám společnost skupiny ČEZ nabízí, včetně našich produktů, služeb nabízených prostřednictvím on-line spojení a jejich podpora.

správce

Osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů;  a může také rozhodnout o pověření jejich zpracováním jiné osoby jako zpracovatele.

společní správci

Pokud účely a prostředky zpracování stanoví společně dva nebo více správců, jsou společnými správci.

subjekt údajů

Živá fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou předmětem zpracování.

účel

Důvod, ke kterému správce využívá vaše osobní údaje.

zpracování

Činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji.

zpracovatel

Osoba, která pro správce zpracovává osobní údaje.

Společný správce osobních údajů

Skupina společností, podnikajících v odvětví energetiky a souvisejících oblastech, které jsou jmenovitě uvedeny v následujícím seznamu, vedená společností ČEZ ESCO se dohodla na společném stanovení účelů a prostředků zpracování vašich osobních údajů, vyplývajících z vašich smluvních vztahů jako zákazníka nebo obchodního partnera kterékoliv ze společností, uvedené v tomto seznamu, a to zejména s ohledem na související nebo navazující produkty a služby, a s nimi spojená zpracování vašich osobních údajů jako zákazníků anebo obchodních partnerů v rámci této skupiny společností.

Na základě této dohody jsou v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR  všechny společnosti uvedené v následujícím seznamu Společnými správci vašich osobních údajů (dále jen „Naše společnost“). Rozsah účelů zpracování vašich osobních údajů, pro které je stanoven Společný správce, je uveden níže v kapitole Účely používání osobních údajů.

 

Název

Adresa sídla

IČO

 

 

 

ČEZ ESCO, a.s.

Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4

03592880

AirPlus, spol. s r.o.

č.ev. 22, 417 13 Modlany

25441931

AZ KLIMA, a.s.

Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno

24772631

Bytkomfort, s.r.o.

SNP 9, Nové Zámky 940 02, Slovenská republika

36555193

ČEZ Distribučné sústavy a.s.

Františkánska 4, 917 01 Trnava, Slovenská republika

47474238

ČEZ Energetické služby, s.r.o.

Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava-Vítkovice

27804721

ČEZ Energo, s.r.o.

Praha 8 – Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 18600

29060109

ČEZ LDS, s.r.o.

Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4

01873237

ČEZ SERVIS, s.r.o.

Volgogradská 88, 080 01 Prešov, Slovenská republika

31706053

ČEZ Slovensko, s.r.o.

Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

36797332

ČEZ Solární, s.r.o.

K Verneráku 1193/4, Kunratice, 148 00 Praha

27282074

Domat Control System s.r.o.

U Panasonicu 376, Staré Čívice, 530 06 Pardubice

27189465

e-Dome a.s.

Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

47256265

ENESA a.s.

Praha 9 – Vysočany, U Voborníků 852/10, PSČ 19000

27382052

HA.EM OSTRAVA, s.r.o.

Na jízdárně 2767/21a, Ostrava, PSČ 702 00

47972033

HORMEN CE a.s.

Na dolinách 168/6, Podolí, 147 00 Praha 4

27154742

KART, spol. s r.o.

Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4

45791023

KART TZB, spol. s r.o.

V korytech 3234/18a, Strašnice, 100 00 Praha 10

43002781

KLF-Distribúcia, s.r.o.

Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto 024 01, Slovenská republika

51096285

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov

Volgogradská 88, 080 01 Prešov, Slovenská republika

31718523

 

 

Osobní údaje, které zpracováváme

 

Zpracováváme pouze takové vaše údaje, abychom vám mohli poskytovat produkty a služby, o které máte zájem a zajistit vaši profesionální obsluhu. Respektive údaje nezbytné pro naši korektní vzájemnou obchodní spolupráci. A také, abychom splnili naše právní povinnosti a zajistili ochranu našich oprávněných zájmů. Proto shromažďujeme a zpracováváme především vaše údaje jako uživatelů našich produktů a služeb, a našich obchodních partnerů, včetně možných budoucích zákazníků a obchodních partnerů, kteří se o naše produkty a služby nebo obchodní spolupráci s námi zajímají, nebo které jsme s naší nabídkou oslovili. Podle konkrétní situace zpracováváme také údaje například o zástupcích právnických osob, včetně členů statutárních orgánů a zaměstnanců.

Naše společnost zpracovává především tyto kategorie osobních údajů:

Základní údaje

V Naší společnosti považujeme za základní údaje zejména tyto:

 

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, případně číslo průkazu totožnosti, rodné číslo nebo IČO;

 • kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa;

 

Další údaje

Zpracováváme také údaje, které úzce souvisí se způsobem, jakým využíváte naše produkty a služby, nebo údaje, které nám v průběhu využívání služeb sdělujete nebo jinak vytváříte. Případně údaje, které vyplývají z povahy naší obchodní spolupráce. Za takové další údaje považujeme zejména:

 

 • číslo bankovního účtu, podpis, údaje o platební morálce zákazníka, číslo zákaznického účtu, informace získané na základě odečtu měřicích zařízení, cookies a další osobní údaje plynoucí z plnění konkrétní smlouvy nebo příslušného právního předpisu.

Zajímáte se o náš produkt nebo službu

Pokud se zajímáte o náš produkt nebo službu, předáváte nám základní údaje, popřípadě další údaje nezbytné k tomu, abychom spolu mohli uzavřít smlouvu, případně abychom mohli posoudit, zda a jaký produkt či službu vám můžeme nabídnout.

 

Sjednáváte si náš produkt nebo službu

Pokud si s námi sjednáváte náš produkt nebo službu nebo se o ně zajímáte, předáváte nám základní údaje popř. další údaje nezbytné k tomu, abychom spolu mohli uzavřít smlouvu, resp. abychom mohli posoudit, zda a jaký produkt či službu vám můžeme nabídnout.

 

Užíváte náš produkt nebo službu

Mezi užívání našich služeb patří např. poskytování servisní činnosti z naší strany na základě smlouvy uzavřené mezi vámi a námi. Jako správce zpracováváme v těchto případech vaše údaje, které jste nám předali v souvislosti s přípravou a uzavřením smlouvy na daný produkt nebo službu a také údaje, které jsme vám přiřadili pro snadnější zpracování vašich údajů v informačních systémech (např. identifikační číslo zákazníka, identifikační číslo poskytnutého zařízení apod.) A dále údaje, které jsme o vás získali v rámci plnění sjednané smlouvy (např. které jsme evidovali nebo naměřili).

 

Komunikujete s námi

Vaše osobní údaje získáváme také v průběhu vaší komunikace s námi. Není rozdíl mezi tím, zda s námi komunikujete elektronicky, poštovní korespondencí, telefonicky, při osobní návštěvě, nebo třeba prostřednictvím datové schránky. Pokud se takto získané osobní údaje týkají námi poskytovaného produktu nebo služby, je správcem takto poskytnutých údajů Naše společnost.

Pokud jsou v našich objektech pořizovány záznamy z kamer, vaše případné osobní údaje spravuje společnost AZ KLIMA.

Při užívání našich internetových stránek vaše údaje zpracovává společnost, která je označená v příslušné části elektronického kanálu (např. zápatí webové stránky) jako jeho provozovatel nebo jako poskytovatel služby.

 

Jednáte s jinou společností, než které se vaše jednání týká

Snažíme se vám přístup k našim produktům co nejvíc usnadnit, proto vám nabízíme u některých produktů možnost sjednat si je, případně obsluhovat a spravovat je a komunikovat o nich i prostřednictvím jiných společností skupiny ČEZ, než je Naše společnost. V takovém případě část vašich údajů, zejména základní údaje nezbytné pro vaši identifikaci a autentizaci, zpracovává také společnost, se kterou jednáte.

 

Účely používání osobních údajů

  

Získané osobní údaje Naše společnost používá zejména pro následující účely:

 

 • uzavření a plnění smlouvy o produktu, službě nebo spolupráci;

 • zajištění propojení a přístupu k distribučním sítím;

 • zajištění provozních činností;

 • účetní a daňové účely;

 • vymáhání pohledávek;

 • plnění informačních povinností;

 • přímý marketing (informační a produktové kampaně) ČEZ ESCO

 • vedení zákaznické evidence;

 • vedení evidence obchodních partnerů;

 • ověření vaší bonity a platební morálky

 

Bezpečnost a řízení rizik

 

  

Účetnictví a daně

 Shromažďujeme a zpracováváme vaše identifikační a transakční údaje za účelem plnění našich účetních a daňových povinností vůči regulačním a státním orgánům, které nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o DPH a další účetní a daňové předpisy, a z důvodu povinných hlášení regulačním orgánům.

 Z jakého důvodu zpracováváme:

 

 • k plnění povinností z právních předpisů

 

Bezpečnost

 Pro tyto účely chráníme jak život a zdraví osob, fyzický majetek, např. umístněním kamer v našich prostorech, tak i samotné údaje. Kamerové systémy jsou instalovány za účelem ochrany osob a majetku před protiprávním jednáním, především v rámci prevence a objasňování protiprávního jednání osob v objektech využívaných Naší společností. Záznamy z kamer zpracováváme v souladu s účelem jejich pořízení a podle přísných pravidel k zajištění ochrany i vašich údajů, bližší informace jsou uvedeny v kapitole Kamerové systémy. Zpracování vašich údajů nám napomáhá rovněž v prevenci kybernetických rizik.

 Z jakého důvodu zpracováváme:

 

 • k plnění povinností z právních předpisů
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

 

Vnitřní správa

 

Výkon práv společnosti

 Pokud jsme vývojem situace v našich vzájemných vztazích nuceni vymáhat naše pohledávky právní cestou, postupujeme v souladu s péčí řádného hospodáře, resp. pokud jsme účastníky soudního řízení, které se týká vaší osoby, použijeme v nezbytném rozsahu vaše základní údaje, údaje o produktech a službách, údaje z naší komunikace, případně další údaje nezbytné ke splnění právní povinnosti či k nezbytné ochraně našich práv.

 

Z jakého důvodu zpracováváme:

 

 • k plnění povinností z právních předpisů
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

 

Testování změn softwaru

 Při zavádění nového softwaru se v některých případech nelze obejít bez jeho účinného testování na datech našich zákazníků. Údaje o vás, které jsou uložené v příslušném softwaru, proto v nezbytných případech, kdy nejsou dostatečná testovací data, využíváme k testování softwaru, softwarových změn. Přitom upřednostňujeme, aby se k testování s pomocí dat našich zákazníků využívala časově neaktuální data. Pokud pro účely testování softwaru je nezbytné použít vaše osobní údaje, jsou náležitě zabezpečeny před jejich případným zneužitím.

 Z jakého důvodu zpracováváme:

 

 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

 

Vnitřní správa, reporting, řízení informací, optimalizace procesů

 Naši zaměstnanci zpracovávají vaše osobní údaje při plnění interních povinností nastavených v rámci každé společnosti ve Skupině ČEZ. Například pro jednotlivé obchodní případy máme nastaven ucelený schvalovací a reportovací systém. Vaše základní údaje, profilové údaje a údaje o produktech a službách jsou používány pro účely plánování, anebo vyhodnocování větší efektivity. Pro tyto účely jsou data agregována (shrnuta z velkého počtu jednotlivých údajů do celkové sumy) a výsledkem je souhrnné číslo, bez přímé vazby na konkrétní osobu. Na základě právních předpisů vypracováváme také různé výkazy.

 Z jakého důvodu zpracováváme:

 

 • k plnění povinností z právních předpisů
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

   

Výzkum a vývoj produktů a služeb

 K výzkumu úspěšnosti našich produktů a služeb používáme údaje o produktech a službách a profilové údaje, abychom prostřednictvím analýzy situace na trhu mohli zlepšovat a inovovat tyto produkty a služby a jejich nabídkou posilovat naše postavení na trhu.

 Z jakého důvodu zpracováváme:

 

 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů
 • pro plnění vaší smlouvy

 

Statistické účely

 Vaše údaje jsou zpracovávány pro statistické účely. V tomto případě jsou primárně použity údaje agregované nebo plně anonymizované.

 Z jakého důvodu zpracováváme:

 

 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů – vnitřní administrativní účely

  

Zdroje získávání osobních údajů

Naše společnost získává vaše osobní údaje především od vás v rámci jednání o uzavření smlouvy a dále v průběhu jejího plnění, případně od třetích osob, které takové jednání zprostředkují.

Naše společnost vás vždy informuje o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi vámi a Naší společností a tak významně zefektivní poskytování služeb.

Vaše osobní údaje můžeme také získávat z veřejných evidencí nebo od orgánů státní správy. Ve specifických případech na základě příslušných právních předpisů můžeme získávat vaše osobní údaje i z neveřejných evidencí.

 

Zpracování a sdílení osobních údajů

Naše společnost zpracovává vaše údaje manuálně.

Ochrana vašich údajů v Naší společnosti je organizačně a technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy. Srovnatelnou úroveň zabezpečení vašich údajů vyžadujeme i od všech našich zpracovatelů osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Naší společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také některými dalšími společnostmi ze Skupiny ČEZ případně jinými subjekty mimo Skupinu ČEZ jako zpracovateli vašich údajů. Vaše údaje těmto společnostem nebo subjektům předáváme jen v tom případě, že splňují námi definované organizační a technické podmínky k zajištění jejich náležité ochrany. A dále, že jsou písemnou smlouvou zavázáni k dodržení sjednaných podmínek zpracování vašich údajů i zajištění stanovené ochrany.

Důvodem pro předávání vašich údajů těmto dalším společnostem nebo subjektům jako ůtelům je zpravidla skutečnost, že využívají znalosti, postupy nebo technologie s potřebnou odbornou úrovní, která jim umožňuje efektivněji dosáhnout některý s výše uvedených účelů zpracování a zajistit přitom i potřebnou ochranu vašich osobních údajů.

Naše společnost sdílí vaše základní údaje, popřípadě údaje o produktech a službách a údaje z naší komunikace s některými dalšími společnostmi ze Skupiny ČEZ. Postupujeme tak především kvůli ochraně našich práv a oprávněných zájmů. Údaje potřebujeme sdílet nejen pro naši bezpečnost a řízení rizik, ale i pro zachování integrity a aktuálnosti vašich údajů a rychlosti a kvality obsluhy v rámci identifikace a autentizace zákazníka, řízení vztahů se zákazníky i pro vaše používání produktů a služeb. Údaje dále sdílíme pro naše administrativní účely. Díky tomu vás můžeme obsloužit a plnit vaše požadavky v širší síti vybraných společností Skupiny ČEZ.

 

Účet ESCO Portál (Portálový účet)

Společnosti Koncernu ČEZ vám nabízí možnost vytvoření portálového účtu. S portálovým účtem se můžete přihlásit k produktům a službám ČEZ ESCO a využívat tak nabídky dalších produktů a služeb, které tyto společnosti poskytují.

  

Soubory cookie

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti webových stránek Naší společnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v souvislosti s tím, že používáte také jejich služby.

Kamerové systémy

Naše společnost za účelem zajištění bezpečnosti objektů, ve kterých vykonává svoje obchodní a další činnosti, a také k zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb využívá instalovaných kamerových systémů se záznamem. Na umístění těchto kamerových systémů vás vždy upozorňujeme informačními cedulkami a piktogramy při vstupu do takového prostoru.

Pořízené kamerové záznamy jsou v případě bezpečnostních incidentů zpřístupněny pro vyhodnocení pouze určeným zaměstnancům Naší společnosti. Předány mohou být pouze orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro vedení přestupkového řízení, a to na základě jejich písemné žádosti. Naše společnost může těmto orgánům záznamy poskytnout i z vlastního rozhodnutí, pokud má podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, které jsou na záznamu zachyceny. Pořízené záznamy jsou uloženy zabezpečeným způsobem, a nedojde-li k jejich předání oprávněným státním orgánům, jsou po uplynutí stanovené lhůty smazány.

  

Předávání údajů v rámci společností Skupiny ČEZ

V rámci společností Skupiny ČEZ si předáváme vaše osobní údaje pouze mezi vybranými společnostmi a používáme je za účelem vnitřní správy a reportingu. Pokud vám předávání údajů může usnadnit např. uzavírání smlouvy a řešení záležitostí týkajících se vašich produktů napříč vybranými společnostmi Skupiny ČEZ, které je poskytují, předáváme si je za tímto účelem. Údaje si také můžeme předávat z důvodů obezřetného přístupu k zajištění bezpečnosti, jak je uvedeno výše.

 

Naši zpracovatelé

Naše produkty prodáváme a obsluhujeme hlavně vlastními zaměstnanci Naší společnosti, případně prostřednictvím vybraných společností patřících do Skupiny ČEZ. Využíváme však také externí síť smluvních partnerů.

Pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti tvořící součást našich činností nebo služeb, může při ní docházet ke zpracování vašich osobních údajů. V některých případech se tito naši dodavatelé nebo externí obchodní zástupci stávají současně zpracovateli osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl Naší společností pověřen. V takovém případě není k výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis.

Ke zpracování vašich údajů mimo ČEZ ESCO využíváme zejména tyto kategorie zpracovatelů:

 

 • poskytovatele vybraných IT služeb
 • poskytovatele služeb telefonního centra
 • subjekty vymáhající naše pohledávky
 • poskytovatele právních služeb
 • poskytovatele archivačních služeb
 • poskytovatele tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů
 • marketingové agentury
 • poskytovatele tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů
 • odhadce
 • auditory
 • smluvní partnery nabízející naše produkty a služby zajišťující obsluhu zákazníků

 

Příjemci osobních údajů a vyžádání bez souhlasu

Některé orgány veřejné správy a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace o vás. Jde zejména o finanční úřady, soudy, státní zastupitelství nebo Policii ČR. Vaše údaje poskytujeme výhradně jen tehdy, pokud nám takovou povinnost stanoví příslušný právní předpis nebo rozhodnutí dotčeného orgánu nebo úřadu.

 

Zabezpečení osobních údajů

Důležitým cílem Naší společnosti je chránit a zabezpečit vaše osobní údaje. K ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním a zveřejněním využíváme různé technologie, postupy a procesy. Poskytnuté osobní údaje například zpracováváme na počítačových systémech a uchováváme v datových úložištích s omezeným přístupem. Pro přenosy osobních údajů s vysokým stupněm důvěrnosti (jako jsou například čísla bankovních účtů nebo hesla) v prostředí internetu využíváme pro jejich ochranu šifrování.

Kde ukládáme osobní údaje

 

Osobní údaje shromažďované Naší společností jsou zpracovány a uloženy výhradně na území České republiky.

Pro soubory cookie jsou využívány služby společnosti Google Inc., která sídlí mimo území států EU a to v USA.  Podle rozhodnutí Evropské komise uveřejněné v Úředním věstníku EU tato země patří do skupiny zemí se zajištěnou odpovídající ochranou osobních údajů a režimem jejich volného předávání.

 

Uchovávání osobních údajů

Naše společnost uchovává vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k poskytování produktů a služeb, dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních povinností, smluvních závazků, řešení sporů a právní vymáhání sjednaných dohod. Tyto potřeby jsou rozdílné v závislosti na druhu poskytovaného produktu nebo služby, případně jiného druhu sjednaného smluvního vztahu, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit.

Při nakládání s vašimi údaji pro konkrétní účely respektujeme pravidla datové minimalizace. Tedy, že shromažďujeme jen takové vaše údaje, které ke konkrétnímu účelu nezbytně potřebujeme. Současně si nastavujeme striktní vnitřní pravidla archivace, která zajišťují, že tyto vaše údaje neuchováváme déle, než jsme oprávněni.

Téměř u všech smluvních vztahů musíme zajistit dokladování výpočtu a odvodu daní, vyplývající z právních předpisů upravujících daň z přidané hodnoty a s ní související daňové řízení. Podle těchto právních předpisů jsme povinni uchovávat daňové doklady a evidenci s podrobnými údaji, vztahující se k poskytnutým vybraným službám 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Obecně tak většinu základních údajů a údajů o produktech a službách jsme povinni uchovávat na základě těchto právních předpisů.

Ve výjimečných případech, například při vedení soudního sporu, může z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů dojít i k delšímu uchování dokladů obsahujících vaše osobní údaje. A to zejména v případě, že bychom museli předkládat důkazy v soudním sporu (s ohledem na zákonné promlčecí lhůty např. v souvislosti s poskytnutými, zárukami).

Údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu, uchováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen.

  

Vaše práva k zajištění ochrany osobních údajů

 

Naše společnost usiluje o transparentní a korektní zpracování vašich osobních údajů, a zajištění jejich náležité ochrany, vždy v souladu s příslušnými právními předpisy. Abychom vás ujistili o našem odpovědném přístupu ke zpracování vašich údajů, jsme připraveni rychle a profesionálně reagovat na vaše oprávněné požadavky, kterými si můžete ověřit naši odpovědnost při zpracování vašich údajů a případně nám pomoci napravit nedostatky, pokud se v této činnosti výjimečně vyskytnou.

  

 • Pokud by bylo zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli odvolat

 • Máte právo od nás jako správce údajů požadovat přístup ke svým osobním údajům a podrobnější informace o jejich zpracování

 • Máte právo od nás požadovat opravu vašich nepřesných nebo neúplných osobních údajů

 • Máte právo nás požádat o poskytnutí vašich osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu, umožňujícím jejich předání jinému správci, pokud jsme je získali na základě vašeho souhlasu nebo v souvislosti s uzavíráním a plněním smlouvy, a jsou zpracovány automatizovaně

 • Máte právo podat námitku týkající se zpracování některých nebo všech vašich osobních údajů

 • Máte právo nás požádat o výmaz vašich osobních údajů, pokud již nemáme žádný právní důvod pro jejich další zpracování a

 • Máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, činíme tak buď s vaším souhlasem nebo na základě příslušných právních titulů umožňujících poskytování vámi používaných produktů a služeb, zajištění chodu Naší společnosti, plnění našich smluvních a právních závazků, zajišťující ochranu a zabezpečení našich systémů a našich zákazníků, nebo plnění jiných oprávněných zájmů Naší společnosti tak, jak je popsáno ve výše uvedených částech Informace. Případně vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, pokud nám jej udělíte (např. nastavením cookies).

Chci mít přehled, jaké moje údaje zpracováváte

Máte právo na přístup k vašim údajům a další související informace. Práva třetích stran však tímto nesmí být dotčena. Takovéto údaje a informace vám poskytneme bezplatně. V případě, že byste je požadovali nepřiměřeně často, máme možnost požadovat od vás úhradu odpovídající nákladům za poskytnutí těchto údajů a informací. Pokud vám zasíláme pravidelná vyúčtování poskytovaných produktů a služeb, dostáváte podstatné informace o vašich osobních údajích prostřednictvím tohoto dokumentu.

  

Mám zájem o opravu mých údajů

Může se stát, že vaše údaje jsou nesprávně zaznamenané, nebo neaktuální. Na vaši žádost je samozřejmě opravíme. A stejně tak doplníme neúplné údaje o vás, pokud nás na to upozorníte.

  

Nepřeji si, abyste moje osobní údaje dále používali

Plně respektujeme vaše právo na výmaz osobních údajů.  Jakmile skončí všechny důvody pro jejich uchování, provedeme jejich vymazání i bez vaší žádosti. Pokud nás požádáte o vymazání vašich osobních údajů dříve, sdělíme vám z jakého důvodu a jak dlouho ještě musíme vaše údaje uchovat, než dojde k jejich vymazání.

  

Myslím si, že některé moje osobní údaje používáte neoprávněně

Na základě vaší námitky posoudíme a do jejího vyřešení zablokujeme případné používání vašich osobních údajů, u kterých budou pochybnosti, zda je používáme v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

Nechci vám poskytnout některé své osobní údaje

Nejste povinni nám svoje osobní údaje poskytnout. Vždy vás budeme v konkrétních situacích informovat, které vaše osobní údaje jsou pro uzavření příslušné smlouvy nezbytné, a vaše případné odmítnutí nás povede k závěru, že vám nebudeme moci nabízený produkt nebo službu poskytnout.

  

Chci odvolat můj souhlas

Pokud jste nám ke zpracování vašich údajů poskytli váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání tohoto souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po celou dobu, po kterou byl váš souhlas platně udělen. Odvolání vašeho souhlasu bude mít vliv jen na zpracování vašich údajů pro konkrétní účel nebo účely, pro které byl udělen. Nemá však vliv na zpracování vašich osobních údajů pro jiné účely a právní důvody, pokud se na takové osobní údaje vztahují (např. plnění povinnosti stanovené právním předpisem).

  

Možné změny této informace

  

V průběhu času může docházet ke změně právních předpisů upravujících pravidla a podmínky zpracování a ochrany vašich osobních údajů, nebo ke změně našich podmínek, postupů a způsobů zpracování a ochrany vašich osobních údajů. Budeme vás o nich vždy informovat prostřednictvím aktualizace této Informace, pokud si daná změna nevyžádá, abychom vám o ní dali vědět také formou individuální komunikace (dopisem nebo elektronickou zprávou).

  

Kontaktujte nás

  

Pokud máte žádost nebo stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo dotaz na osobu zodpovědnou za zpracování osobních údajů v naší společnosti, kontaktujte nás prosím formou zaslání e-mailu na ilona.olejnickova@azklima.com. Na vaše žádosti, dotazy nebo stížnosti odpovíme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od jejich doručení. Pokud bychom z důvodu složitosti řešení vaší žádosti nebo vysokého počtu žádostí dalších osob nedokázali vaši žádost vypořádat včas, budeme vás informovat o potřebném prodloužení lhůty.

  

 

Datum aktualizace tohoto dokumentu – 27. 1. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRAČNÍ ÚDAJE

AZ KLIMA a.s.
Tuřanka 115a, 627 00 Brno
IČ: 247 72 631
Výpis z OR

Datová schránka

76nv85c

Bankovní účty

Komerční banka, a.s. CZK
Č.ú.: 71105651/0100
IBAN: CZ42 0100 0000 0000 7110 5651
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Komerční banka, a.s. EUR
Č.ú.: 115-3501980207/0100
IBAN: CZ75 0100 0001 1535 0198 0207
SWIFT: KOMBCZPPXXX

ČSOB a.s. CZK
Č.ú.: 8010-0603086093/0300
IBAN: CZ82 0300 0080 1006 0308 6093
SWIFT: CEKOCZPP

ČSOB a.s. EUR
Č.ú.: 8609280/0300
IBAN: CZ68 0300 1712 8006 0308 6093
SWIFT: CEKOCZPP

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA